Penafian

IKS.my tidak bertanggungjawab di bawah sebarang teori liabiliti atau tanggung rugi di atas penggunaan atau kepercayaan terhadap maklumat-maklumat pada laman ini. IKS.my tidak menjamin dan tidak menerima sebarang liabiliti undang-undang atau bertanggungjawab ke atas ketepatan, kesemasaan atau kesempurnaan maklumat tersebut. IKS.my menyediakan pautan kepada laman-laman yang lain.

Walau bagaimanapun, IKS.my tidak mempunyai kawalan ke atas laman-laman tersebut. Oleh yang demikian, pengguna mengakui dan bersetuju bahawa IKS.my tidak bertanggungjawab ke atas ketersediaaan laman-laman luaran tersebut dan tidak menyokong dan tidak bertanggungjawab atau berkewajipan terhadap sebarang isi kandungan, iklan-iklan, produk-produk atau bahan-bahan lain yang terdapat pada atau boleh didapati daripada laman-laman tersebut. Pengguna seharusnya menyedari bahawa World Wide Web adalah sebuah jaringan umum yang tidak dijamin keselamatannya dan berkemungkinan wujudnya risiko di mana transaksi pengguna itu diperhatikan, dipintas, atau diubah oleh pihak ketiga ataupun fail-fail berkenaan yang dimuat turun oleh pengguna berkemungkinan mengandungi virus-virus komputer atau kecacatan lain.

IKS.my tidak menanggung apa-apa liabiliti ke atas sebarang gangguan atau kerosakan kepada sistem komputer, perisian atau data milik pengguna yang timbul berhubung dengan laman web ini. Pengguna disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang bersesuaian dan memadai bagi memastikan bahawa apa-apa yang dipilih daripada laman ini adalah bebas dari virus-virus atau lain-lain pencemaran yang mugkin mengakibatkan gangguan atau kerosakan terhadap sistem komputer, perisian atau data milik pengguna.

IKS.my tidak memberi sebarang jaminan atau representasi bahawa kualiti bagi apa-apa produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan-bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh pengguna melalui perkhidmatan IKS.my adalah menurut kehendak atau jangkaan pengguna.

Pengemaskinian IKS.my berhak untuk membuat perubahan kepada mana-mana bahagian pada laman web ini termasuk Dasar Privasi dan bahagian Penafian ini. Pengguna dinasihatkan untuk meninjau notis ini secara berkala sekiranya terdapat sebarang perubahan atau pengemaskinian.